Giới thiệu

Định hướng

Sự phát triển của nền kinh tế kéo theo sự phát triển của nhiều ngành nghề trong đó xây dựng cơ bản và công nghiệp năng lượng là hai ngành luôn đi tiên phong so với các lĩnh vực khác. Nhận biết được tầm quan trọng đó, trong giai đoạn tới Nhà nước đã xác định tập trung vào phát triển mạnh mạng lưới thủy điện là lĩnh vực mà chúng ta có tiềm năng để khai thác

Sự phát triển của nền kinh tế kéo theo sự phát triển của nhiều ngành nghề trong đó xây dựng cơ bản và công nghiệp năng lượng là hai ngành luôn đi tiên phong so với các lĩnh vực khác. Nhận biết được tầm quan trọng đó, trong giai đoạn tới Nhà nước đã xác định tập trung vào phát triển mạnh mạng lưới thủy điện là lĩnh vực mà chúng ta có tiềm năng để khai thác. Để đưa Công ty phát triển phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế, trong các năm tiếp theo, Ban lãnh đạo Công ty định hướng tiếp tục phát huy kinh nghiệm và năng lực của mình vào lĩnh vực thủy điện và xây dựng cơ bản, coi đây là lĩnh vực mũi nhọn để tập trung phát triển. Như vậy, lĩnh vực kinh doanh trong những năm tới của Công ty có rất nhiều triển vọng và hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của Nhà nước và ngành xây dựng

Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Kỹ thuật
Kế toán
Liên kết website
Dự án tiêu biểu