SJM - thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chứng ĐHCĐ năm 2018
Thông báo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ - Ông Bùi Tuấn Dũng - TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
Kết quả giao dịch của ông Hoàng Việt Thanh - TV HĐQT đã bán 140.000 CP
Kết quả giao dịch của vợ ông Hoàng Việt Thanh - TV HĐQT đã bán 100.000 CP
Thông báo vợ ông Hoàng Việt Thanh - TV HĐQT đăng ký bán 100.000 CP
Thông báo về việc ông Hoàng Việt Thanh - TV HĐQT đăng ký bán 140.000 CP
Thông báo về việc ông Bùi Tuấn Dũng TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đăng ký bán 1.000.000 CP. 
Giải trình ý kiến kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ năm 2017

Pages

Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Kỹ thuật
Kế toán
Liên kết website
Dự án tiêu biểu