Thông báo kết quả giao dịch cổ phếu của cổ đông nội bộ CTCP Sông Đà 19.
Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Sông Đà 19.
THÔNG BÁO về việc Ông Bùi Tuấn Dũng - TVHĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đăng ký mua 460.000CP.
THÔNG BÁO v/v Bà Hoàng Thị Tú Quỳnh đăng ký bán 630.594 CP
Quyết định của HĐQT Công ty v/v Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thủy điện Đăk Lây.
Thông báo v/v Ông Đinh Quang Chiến xin từ nhiệm - TV HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 19.
Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm năm 2016
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Bùi Tuấn Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Đinh Quang Chiến - TV HĐQT Công ty CP Sông Đà 19
Ông Đinh Quang Chiến - TV HĐQT Công ty đăng ký bán cổ phiếu 

Pages

Liên kết website
Dự án tiêu biểu