Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Ông Bùi Tuấn Dũng - TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua cổ phiếu của Công ty
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016( file đính kèm)
THÔNG BÁO v/v Tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2016
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ năm 2016
Quyết định v/v Bổ nhiệm Thư ký HĐQT kiêm người công bố thông tin công ty.
Quyết định v/v Miễn nhiệm Thư ký HĐQT kiêm người công bố thông tin Công ty.
Thông báo Biên bản họp Ban kiểm soát công ty.
 Biên bản họp ĐHDCĐ Thường niên năm 2015

Pages

Liên kết website
Dự án tiêu biểu