Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016( file đính kèm)
THÔNG BÁO v/v Tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2016
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ năm 2016
Quyết định v/v Bổ nhiệm Thư ký HĐQT kiêm người công bố thông tin công ty.
Quyết định v/v Miễn nhiệm Thư ký HĐQT kiêm người công bố thông tin Công ty.
Thông báo Biên bản họp Ban kiểm soát công ty.
 Biên bản họp ĐHDCĐ Thường niên năm 2015
Công bố thông tin về Kết quả bầu Bổ sung Ban kiểm soát công ty.
Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015.
CBTT: Đơn xin từ nhiệm của CT HĐQT và thành viên HĐQT

Pages

Liên kết website
Dự án tiêu biểu