Kết quả giao dịch của vợ ông Hoàng Việt Thanh - TV HĐQT đã bán 100.000 CP
Thông báo vợ ông Hoàng Việt Thanh - TV HĐQT đăng ký bán 100.000 CP
Thông báo về việc ông Hoàng Việt Thanh - TV HĐQT đăng ký bán 140.000 CP
Thông báo về việc ông Bùi Tuấn Dũng TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đăng ký bán 1.000.000 CP. 
Giải trình ý kiến kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
Thông báo kết quả giao dịch cổ phếu của cổ đông nội bộ CTCP Sông Đà 19.
Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Sông Đà 19.
THÔNG BÁO về việc Ông Bùi Tuấn Dũng - TVHĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đăng ký mua 460.000CP.
THÔNG BÁO v/v Bà Hoàng Thị Tú Quỳnh đăng ký bán 630.594 CP

Pages

Liên kết website
Dự án tiêu biểu