Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Sông Đà 19.
THÔNG BÁO về việc Ông Bùi Tuấn Dũng - TVHĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đăng ký mua 460.000CP.
THÔNG BÁO v/v Bà Hoàng Thị Tú Quỳnh đăng ký bán 630.594 CP
Quyết định của HĐQT Công ty v/v Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thủy điện Đăk Lây.
Thông báo v/v Ông Đinh Quang Chiến xin từ nhiệm - TV HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 19.
Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm năm 2016
Ông Đinh Quang Chiến - TV HĐQT Công ty đăng ký bán cổ phiếu 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Ông Bùi Tuấn Dũng - TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua cổ phiếu của Công ty

Pages

Liên kết website
Dự án tiêu biểu