Quyết định của HĐQT Công ty v/v Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thủy điện Đăk Lây.
Thông báo v/v Ông Đinh Quang Chiến xin từ nhiệm - TV HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 19.
Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm năm 2016
Ông Đinh Quang Chiến - TV HĐQT Công ty đăng ký bán cổ phiếu 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Ông Bùi Tuấn Dũng - TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua cổ phiếu của Công ty
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016( file đính kèm)
THÔNG BÁO v/v Tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2016
Giải trình lợi nhuận sau thuế lỗ và ý kiến kiểm toán BCTC 2015 (Có file đính kèm)

Pages

Liên kết website
Dự án tiêu biểu