Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ năm 2016
Quyết định v/v Bổ nhiệm Thư ký HĐQT kiêm người công bố thông tin công ty.
Quyết định v/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty
Quyết định Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty.
Quyết định v/v Miễn nhiệm Thư ký HĐQT kiêm người công bố thông tin Công ty.
Quyết định v/v Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
Công bố thông tin v/v Thay đổi nội dung ĐKKD do thay đổi trụ sở chính
Thông báo Biên bản họp Ban kiểm soát công ty.
 Biên bản họp ĐHDCĐ Thường niên năm 2015
Công bố thông tin về Kết quả bầu Bổ sung Ban kiểm soát công ty.

Pages

Liên kết website
Dự án tiêu biểu