Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Ông Bùi Tuấn Dũng - TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua cổ phiếu của Công ty
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016( file đính kèm)
THÔNG BÁO v/v Tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2016
Giải trình lợi nhuận sau thuế lỗ và ý kiến kiểm toán BCTC 2015 (Có file đính kèm)
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ năm 2016
Quyết định v/v Bổ nhiệm Thư ký HĐQT kiêm người công bố thông tin công ty.
Quyết định v/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty
Quyết định Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty.

Pages

Liên kết website
Dự án tiêu biểu