Giới thiệu

Chính sách

1. Chính sách chất lượng:

Công ty CP Sông Đà 19 cam kết:

  • + Sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu.
  • + Đảm bảo chất lượng.
  • + Mau chóng kịp thời.
  • + Cải tiến liên tục.

1. Chính sách chất lượng:

Công ty CP Sông Đà 19 cam kết:

  • + Sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu.
  • + Đảm bảo chất lượng.
  • + Mau chóng kịp thời.
  • + Cải tiến liên tục.

2. Chính sách đối với người lao động:

Nhằm vươn tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, Công ty đã xây dựng chính sách đối với người lao động theo định hướng sau:

+ Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy khả năng trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.

+ Đào tạo và sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển của Công ty nhằm gia tăng về chất.

+ Đảm bảo công việc đầy đủ cho người lao động, đảm bảo thu nhập phù hợp với khả năng cống hiến và thị trường.

+ Thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động theo đúng với chế độ, chính sách quy định.

+ Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có công lao đóng góp cho Công ty, có biện pháp kỷ luật đối với những cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến quyền lợi và uy tín Công ty.

Hiện nay, Công ty đã thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho 100% số cán bộ công nhân viên. Thu nhập của người lao động luôn được cải thiện, năm sau cao hơn năm trước, thu nhập bình quân trong các năm 2004; 2005 và 2006 đạt tương ứng là 1,9; 2,374 và 2,67 triệu đồng/người/tháng. Mức thu nhập này là rất cao so với các doanh nghiệp cùng ngành cũng như các doanh nghiệp trên khu vực Miền Trung. Bên cạnh đó, hàng năm, Công ty cũng luôn xây dựng kế hoạch, thực hiện đào tạo và đào tạo lại tay nghề, trình độ cho người lao động bằng nhiều hình thức, nhằm phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên, đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa ngành nghề của Công ty, theo kịp trình độ công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới.

3. Chính sách cổ tức:

Trong những năm vừa qua, Công ty luôn thực hiện chi trả cổ tức theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Theo đó, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức do Hội đồng Quản trị xây dựng, đề xuất và Đại hội đồng cổ đông quyết định trên nguyên tắc sau:

+ Cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty cho các cổ đông theo tỷ lệ phần vốn góp.

+ Công ty chỉ trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật và ngay khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, đồng thời vẫn đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Năm 2006, tỷ lệ chi trả cổ tức của công ty là 25%, dự kiến năm 2007 là 14%, năm 2008 là 17% và năm 2009 là 18%.

Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Kỹ thuật
Kế toán
Liên kết website
Dự án tiêu biểu