Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016( file đính kèm)
THÔNG BÁO v/v Tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2016
Giải trình lợi nhuận sau thuế lỗ và ý kiến kiểm toán BCTC 2015 (Có file đính kèm)
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ năm 2016
Quyết định v/v Bổ nhiệm Thư ký HĐQT kiêm người công bố thông tin công ty.
Quyết định v/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty
Quyết định Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty.
Quyết định v/v Miễn nhiệm Thư ký HĐQT kiêm người công bố thông tin Công ty.
Quyết định v/v Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
Công bố thông tin v/v Thay đổi nội dung ĐKKD do thay đổi trụ sở chính

Pages

Liên kết website
Dự án tiêu biểu