Thông báo Biên bản họp Ban kiểm soát công ty.
 Biên bản họp ĐHDCĐ Thường niên năm 2015
Công bố thông tin về Kết quả bầu Bổ sung Ban kiểm soát công ty.
Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015.
CBTT: Đơn xin từ nhiệm của CT HĐQT và thành viên HĐQT
Công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Thông báo về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Thông báo về Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty.
Công bố thông tin v/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc.
Thông báo v/v Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty.

Pages

Liên kết website
Dự án tiêu biểu